Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KERNEHUSET BELLIS

§ 1

Centrets navn er Kernehuset Bellis, beliggende Sundhedscenteret, Sygehusvej 7 st. tv., 8660 Skanderborg

§ 2

Centrets formål er at skabe et værested for yngre og ældre pensionister samt efterlønsmodtagere, hvor disses interesse i videst muligt omfang kan dyrkes.

§ 3

Centret kan bruges af yngre og ældre pensionister samt efterlønsmodtagere, som er bosiddende i Skanderborg Kommune.

§ 4

Til at varetage nødvendige ledelses- og arbejdsopgaver og husets daglige virke vælges blandt brugerne et brugerråd.

Brugerrådet fastlægger aktiviteter i centret.

Brugerrådet har pligt til at orientere kaffevagterne om trufne beslutninger.

§ 5

Centrets højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal.

Indkaldelse og dagsorden annonceres i Ugebladet mindst 14 dage forud for generalforsamlingen.

Alle yngre og ældre pensionister samt efterlønsmodtagere bosiddende i Skanderborg Kommune har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valg til brugerrådet foregår på generalforsamlingen.

14 dage før valget fremlægges opstillingslister i Kernehuset Bellis.

Er der ikke kandidater nok på opstillingslisten, vælges resten på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Brugerrådet i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Brugerrådets beretning fremlægges af formanden til godkendelse.
4. Regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Brugerråd og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
§ 7

Brugerrådet består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
3 brugerrådsmedlemmer er på valg i lige år, og 2 brugerrådsmedlemmer er på valg i ulige år.

Der vælges 2 suppleanter hvert år.

Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.

Valget foregår ved skriftlig afstemning.

Brugerrådet konstituerer sig inden for 1 uge efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Brugerrådet sørger for et passende antal kaffevagter..

§ 8

Kernehuset Bellis´ regnskabsår er kalenderåret.

Brugerrådet skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse aflevere regnskab og status for det forløbne år til Skanderborg Kommunes Beskæftigelse og Sundhed, Plan- og udviklingssekretariatet.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 15 pensionister og/eller efterlønsmodtagere skriftligt stiller krav om det til Brugerrådet med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæring herom er modtaget.

§ 10

For at en ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig skal mindst 32 stemmeberettigede være fremmødt.

Beslutning af nedlæggelse af Kernehuset Bellis kræver ¾ flertal blandt de afgivne stemmer.

Opnås et sådant flertal ikke på en generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ¾ flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede, der er mødt.

I tilfælde af nedlæggelse tilfalder Kernehuset Bellis´ formue Skanderborg Kommunes Beskæftigelse og Sundhed, Plan- og udviklingssekretariatet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2012.

Spillemænd

Øver hver mandag
Evt. henvendelse til 
Palle Vestmark på tlf. 86 51 29 07